قیمت کل
0

تعداد صفحه
گرماژ داخلی
تیراژ
تعداد رنگ داخلی
گرماژ جلد
تعداد رنگ جلد
روکش جلد
 

ریز هزینه های جلد
0 کاغذ
0 لیتوگرافی
0 چاپ
0 روکش جلد
0 سود
0 مالیات

 

قیمت تمام شده جلد
0

 

قیمت کل جلد
0

 

ریز هزینه ها صفحات داخلی
0 کاغذ
0 لیتوگرافی
0 چاپ
0 صحافی
0 سود
0 مالیات

 

قیمت تمام شده داخلی
0

 

قیمت کل داخلی
0