قیمت سررسید 1398 و سررسید میلادی 2019

1
تقویم اختصاصی
1

سررسید جلد سخت

روز شمار 21 فرم
شامل: جلد سخت + چاپ افست سلفون حراراتی + دو رنگ 70 گرم اندونزی
10000 جلد قیمت واحد: 6700 تومان

روز شمار 21 فرم
شامل: جلد چرم مصنوعی یا گالینگور با چاپ هات استمپ + دو رنگ 70 گرم اندونزی
10000 جلد قیمت واحد: 6950 تومان

دو روز شمار 13 فرم
شامل: جلد سخت + چاپ افست سلفون حراراتی + دو رنگ 70 گرم اندونزی
10000 جلد قیمت واحد: 5700 تومان

دو روز شمار 13 فرم
شامل: جلد چرم مصنوعی یا گالینگور با چاپ هات استمپ + دو رنگ 70 گرم اندونزی
10000 جلد قیمت واحد: 6000 تومان

قیمت ست اوراق اداری – سربرگ A4 و پاکت نامه

1
2
1

پاکت نامه

2

سربرگ A4

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و پاکت نامه – کاغذ 80 گرم اندونزی –  چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 2000 پاکت نامه
قیمت: 330000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و پاکت نامه – کاغذ 80 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 پاکت نامه
قیمت: 576000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و پاکت نامه – کاغذ 120 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 2000 پاکت نامه
قیمت: 468000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و پاکت نامه – کاغذ 120 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 پاکت نامه
قیمت: 780000 تومان

قیمت ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5

1
2
1

سربرگ A5

2

سربرگ A4

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ 80 گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5
قیمت: 300000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ 80 گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5
قیمت: 456000تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ 120گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5
قیمت: 420000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ 120 گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5
قیمت: 645000تومان

قیمت ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه

1
2
3
4
1

پاکت نامه

2

پاکت A4

3

سربرگ A5

4

سربرگ A4

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ 80 گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 2000 سربرگ A5 و 1000 پاکت نامه و 1000 پاکت A4
قیمت: 710000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ 80 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5 و 2000 پاکت نامه و 2000 پاکت A4
قیمت: 1120000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ 120 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
2000 سربرگ A4 و 2000 سربرگ A5 و 1000 پاکت نامه و 1000 پاکت A4
قیمت: 855000 تومان

فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ 120 گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
4000 سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5 و 2000 پاکت نامه و 2000 پاکت A4
قیمت: 1410000 تومان

قیمت کارت ویزیت اختصاصی

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه – مقوا فابریانو 300 گرم ایتالیا – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 730000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه – مقوا کهلر 300 گرم آلمان – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 690000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه – مقوا کتان 300 گرم آلمان – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 530000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه – مقوا گلاسه 300 گرم  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 270000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه – مقوا گلاسه 300 گرم با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 420000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه دور گرد – مقوا گلاسه 300 گرم با پوشش لمینیت براق
چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 950000 تومان

فرم کارت ویزیت اختصاصی
10 عنوان کارت 1000 تایی مجموعا 10000 قطعه دور گرد – مقوا گلاسه 300 گرم با پوشش لمینیت مات
چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
قیمت: 1100000 تومان

قیمت CD و DVD

فرم اختصاصی والت CD مقوا 250 گرم گلاسه
10000 عدد 1090000 تومان

فرم اختصاصی والت CD مقوا 250 گرم آیوری برد
10000 عدد 1186000 تومان

فرم اختصاصی والت CD مقوا 250 250 گرم گلاسه با پوشش یووی
10000 عدد 1190000 تومان

فرم اختصاصی والت CD مقوا 250 گرم آیوری برد با پوشش یووی
10000 عدد 1290000 تومان

CD به همراه چاپ و رایت دیجیتال قیمت واحد 550 – 650 تومان
CD استمپر از تیراژ 5000 حلقه به بالا 295 تومان

DVD به همراه چاپ و رایت دیجیتال قیمت واحد 650-850 تومان
DVD استمپر از تیراژ 5000 حلقه به بالا 450 تومان

قیمت ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی در ابعاد دهانه 16 ارتفاع 26 و کاست 7 سانتیمتر
170 گرم گلاسه ، چاپ 4 رنگ افست با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
1000 عدد به همراه بند 1170000 تومان

ساک دستی در ابعاد دهانه 16 ارتفاع 26 و کاست 7 سانتیمتر
170 گرم گلاسه ، چاپ 4 رنگ افست با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
5000 عدد به همراه بند 445000 تومان

ساک دستی در ابعاد دهانه 24 ارتفاع 34 و کاست 9 سانتیمتر
170 گرم گلاسه ، چاپ 4 رنگ افست با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
1000 عدد به همراه بند 1370000 تومان

ساک دستی در ابعاد دهانه 24 ارتفاع 34 و کاست 9 سانتیمتر
170 گرم گلاسه ، چاپ 4 رنگ افست با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
5000 عدد به همراه بند 5420000 تومان

√ به علت تنوع بسیار زیاد جهت اطلاع از سایر اندازه ها و گرماژ های مختلف و حالات مختلف با ما تماس بگیرید.

قیمت تقویم رومیزی

تقویم رومیزی پایه سخت
13 برگ 23*14 سانتیمتر گلاسه 200 گرم با چاپ 4 رنگ اختصاصی – پایه سخت با چاپ چهار رنگ با پوشش سلفون مات
صحافی فنر دوبل با تیراژ 1000 عدد قیمت واحد 3800 تومان

تقویم رومیزی پایه سخت
13 برگ 23*12 سانتیمتر گلاسه 200 گرم با چاپ 4 رنگ اختصاصی – پایه سخت با چاپ چهار رنگ با پوشش سلفون مات
صحافی فنر دوبل با تیراژ 10000 عدد قیمت واحد 2600 تومان

تقویم رومیزی پایه استیل
13 برگ 14.5*9 سانتیمتر گلاسه 200 گرم با چاپ 4 رنگ اختصاصی – پایه استیل برش CNC و چاپ لیزر
و 60 برگ یادداشت 9*9 و پستیت
صحافی فنر دوبل با تیراژ 1000 عدد قیمت واحد 12000 تومان

√ به علت تنوع بسیار زیاد جهت اطلاع از سایر اندازه ها و گرماژ های مختلف و حالات مختلف با ما تماس بگیرید.

قیمت مجله

چاپ افست انواع مجله شیت و رول در کمتر از 3 روز

چاپ افست شیت برای شمارگان های زیر 20000 جلد و چاپ رول برای بالای 20000 جلد توصیه میشود.
در افست رول امکان چاپ بر روی متریال های نازکتر و lwc امکان پذیر است.

مجله با مشخصات:
جلد 150 گرم گلاسه گلاسه 4 رنگ با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
32 صفحه گلاسه 4 رنگ 90 گرم گلاسه – شمارگان 5000 جلد قطع A4
قیمت: 6900000 تومان

√ به علت تنوع حالات ممکن ، برای اطلاع از سایر حالت ها و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

قیمت کتاب

کتاب با مشخصات:
جلد 250 گرم گلاسه 4 رنگ با پوشش سلفون مات یا سلفون براق
200 صفحه تحریر 70 گرم تکرنگ چاپ افست – شمارگان 5000 جلد قطع رقعی
قیمت: 11300000 تومان

√ به علت تنوع حالات ممکن ، برای اطلاع از سایر حالت ها و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

قیمت کاتالوگ

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا 200 گرم گلاسه، 4 رنگ دورو ، چاپ افست – 10000 برگ با دو تنوع
قیمت: 1120000 تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا 200 گرم گلاسه، 4 رنگ دورو ، چاپ افست – با پوشش یووی براق – 10000 برگ با دو تنوع
قیمت: 1620000 تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا 250 گرم گلاسه، 4 رنگ دورو ، چاپ افست – 10000 برگ با دو تنوع
قیمت: 1300000 تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا 250 گرم گلاسه، 4 رنگ دورو ، چاپ افست – با پوشش یووی براق – 10000 برگ با دو تنوع
قیمت: 1780000 تومان

√ به علت تنوع حالات ممکن ، برای اطلاع از سایر حالت ها و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

قیمت بروشور

بروشور با مشخصات:
قطع A5 کاغذ 120 گرم گلاسه، 4 رنگ، دورو، چاپ افست
20000 برگ با چهار تنوع
قیمت: 820000 تومان

بروشور با مشخصات:
قطع A4 کاغذ 120 گرم گلاسه، 4 رنگ، دورو، چاپ افست
10000 برگ با دو تنوع
قیمت: 8200000 تومان

√ به علت تنوع حالات ممکن ، برای اطلاع از سایر حالت ها و قیمت ها با ما تماس بگیرید.